Рослинництво є одним з найважливіших галузей сільського господарства, яке забезпечує населення продовольством, кормами, сировиною та енергією. Рослинницька продукція має велике значення для економіки, екології та соціального розвитку України. Однак, для того, щоб отримати високий прибуток від своєї рослинницької продукції, необхідно правильно планувати свою діяльність, враховуючи ринкову ситуацію, витрати та доходи. У цій статті ми розглянемо основні аспекти планування рослинницької продукції: аналiз ринку, витрат та прибутку.

Зовнішня, внутрішня, візуальна реклама рослинницької продукції

Перш ніж переходити до аналізу ринку, витрат та прибутку, ми хочемо звернути вашу увагу на один важливий фактор успіху вашої рослинницької продукції – рекламу. Реклама є потужним інструментом маркетингу, який допомагає привертати увагу потенційних клієнтів, показувати переваги вашої продукції, формувати позитивний імідж вашого бренду та збільшувати обсяг продаж. Реклама може бути розподілена на три основні види: зовнішня, внутрішня та візуальна.

 • Зовнішня реклама – це реклама, яка розміщується на вулицях, дорогах, будинках, транспортних засобах тощо. Зовнішня реклама має широкий охоплення аудиторії та високий ступiнь уваги. Прикладами зовнiшної реклами можуть бути бiлборди, банери, плакати, лайтбокси тощо.
 • Внутрiшня реклама – це реклама, яка розмiщується у примiщеннях, де перебувають потенцiйнi клiєнти. Внутрiшня реклама має високий ступiнь цiльовостi та персоналiзацii. Прикладами внутрiшної реклами можуть бути буклети, флаєри, вiзитки, стенди, таблички тощо.
 • Вiзуальна реклама – це реклама, яка використовує графiчнi зображення, анiмацiю, вiдео, аудiо тощо. Вiзуальна реклама має високий ступiнь емоцiйностi та запам’ятовуваностi. Прикладами вiзуальної реклами можуть бути телевiзiйна, радiо, iнтернет-реклама тощо.

Для того, щоб вибрати найбільш підходящий вид реклами для вашої рослинницької продукції, вам потрібно враховувати такі фактори, як ваша цільова аудиторія, ваш бюджет, ваша конкурентна стратегія, ваша унікальна торгова пропозиція тощо. Ви також можете скористатися послугами професійної компанії, яка займається зовнішньою та внутрішньою рекламою, як наприклад [АВЕРС]. АВЕРС – це лідер на ринку зовнішньої та внутрішньої реклами в Україні, який пропонує повний спектр послуг з розробки, виготовлення та монтажу рекламних конструкцій. АВЕРС допоможе вам створити ефективну рекламну кампанію для вашої рослинницької продукції, яка приверне увагу вашої цільової аудиторії та підвищить ваші продажі. Читаємо далі як проводити планування рослинницької продукції.

Аналiз ринку рослинницької продукцiї

Аналiз ринку рослинницької продукцiї

Аналiз ринку рослинницької продукцiї – це процес дослiдження та оцiнки сучасного стану та перспектив розвитку ринку рослинницької продукцiї в Українi та свiтi. Аналiз ринку допомагає визначити потенцiал та можливостi вашої продукцiї на ринку, а також iдентифiкувати основних учасникiв, сегменти, конкурентну ситуацiю та попит на вашу продукцiю. Аналiз ринку складається з таких етапiв:

Аналiз загальної ситуації на ринку

На цьому етапi ви можете дослiдити основнi тенденцii та перспективи розвитку ринку рослинницької продукцii в Українii та свiтi, а також фактори, що впливають на його конкурентоспроможнiiсть. За даними Аналізу ринку рослинницької продукції в Україні, ринок рослинницької продукції в Україні характеризується такими особливостями:

 • Висока залежність від погодних умов, які впливають на врожайність та якість продукції.
 • Низька рентабельність та конкурентоспроможність через високі витрати на виробництво, транспортування та зберігання продукції.
 • Нестабільність цін та попиту на внутрішньому та зовнішньому ринках через коливання курсу гривні, санкції, ембарго, карантини, війна тощо.
 • Недостатня державна підтримка та регулювання галузі, а також проблеми з якістю та безпекою продукції.
 • Високий потенціал для розвитку органічного, екологічного та інноваційного рослинництва, яке має більший попит та цінову нішу на ринку.

За даними FAOSTAT, ринок рослинницької продукції в світі характеризується такими особливостями:

 • Стабільне зростання обсягу виробництва та споживання продукції, особливо в країнах Азії, Африки та Латинської Америки.
 • Збільшення світової торгівлі продукцією, особливо зерновими, олійними культурами та овочами.
 • Розширення асортименту та якості продукції, а також запровадження нових технологій, сортів, генетично модифікованих організмів тощо.
 • Зростання свідомості споживачів щодо екологічності, безпеки та корисності продукції, а також популяризація органічного, локального та сезонного рослинництва.

Читайте також:
Рослини для дитячої кімнати: огляд 5 найкорисніших квітів
Мульчування соломою: як приготувати і застосовувати, щоб не нашкодити рослинам

Аналiз сегментiв ринку

Аналiз сегментiв ринку

На цьому етапi ви можете подiлити ринок рослинницької продукцii на окремi групи споживачiв за певними критерiями, наприклад за географiчними, демографiчними, психографiчними, поведiнковими тощо. Це допоможе вам визначити потреби, бажання, очiкування та поведiнку кожної групи споживачiв, а також їх потенцiал для вашої продукцiї. Наприклад, ви можете видiлити такi сегменти ринку:

 1. Споживачi органiчної продукцiї. Це група споживачiв, якi вiддають перевагу продукцiї, яка вирощена без використання хiмiчних добрив, пестицидiв, гормонiв тощо. Цi споживачi мають високий рiвень доходу, освiти та екологiчної свiдомостi. Вони готовi платити бiльше за якiсну та безпечну продукцiю, а також шукати iнформацiю про її походження та сертифiкацiю.
 2. Споживачi неорганiчної продукцiї. Це група споживачiв, якi не звертають увагу на методи вирощування продукцiї, а лише на її цiну, доступнiсть та зовнiшнiй вигляд. Цi споживачi мають низький або середнiй рiвень доходу, освiти та екологiчної свiдомостi. Вони купують продукцiю за найнижчою цiною, а також не шукати iнформацiю про її походження та сертифiкацiю.
 3. Споживачі перехідної продукції. Це група споживачів, які переходять від неорганічної до органічної продукції, або навпаки, залежно від їхніх потреб, можливостей та умов. Ці споживачі мають середній або високий рівень доходу, освіти та екологічної свідомості. Вони купують продукцію за помірною ціною, а також шукають інформацію про її походження та сертифікацію.

Читайте також:
Бухгалтерія для малих бізнесів: як вести, прості та зрозумілі рекомендації
Як заощадити на розсаді: 10 простих і дієвих секретів
Ціни в крамницях шалено зросли. Чи слід боятися

Аналіз конкурентів

Аналіз конкурентів

На цьому етапі ви можете проаналізувати сильні та слабкі сторони вашої конкуренції на ринку рослинницької продукції, а також їх стратегії, цілі, ресурси тощо. Це допоможе вам визначити ваше місце на ринку, вашу конкурентну перевагу та вашу унікальну торгову пропозицію. Наприклад, ви можете виділити таких конкурентів:

 • Великі аграрні холдинги. Це конкуренти, які мають значний обсяг виробництва та реалізації рослинницької продукції, а також сильну фінансову та організаційну базу. Вони використовують:
  • сучасні технології, сорти, ГМО тощо;
  • мають широкий асортимент та якість продукції, а також активно просувають свою продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринку;
  • мають сильну конкурентну позицію на ринку, але також високі витрати та ризики.
 • Малі та середні фермерські господарства. Це конкуренти, які мають обмежений обсяг виробництва та реалізації рослинницької продукції, а також слабку фінансову та організаційну базу. Вони використовують:
  • традиційні технології, сорти, неорганічні добрива тощо;
  • мають вузький асортимент та низьку якість продукції, а також пасивно просувають свою продукцію на внутрішньому ринку;
  • мають слабку конкурентну позицію на ринку, але також низькі витрати та ризики.
 • Органічні фермерські господарства. Це конкуренти, які мають середній або високий обсяг виробництва та реалізації рослинницької продукції, а також стабільну фінансову та організаційну базу. Вони використовують:
  • екологічні технології, сорти, органічні добрива тощо;
  • мають широкий асортимент та високу якість продукції, а також активно просувають свою продукцію на внутрішньому та зовнішньому ринках;
  • мають середню або високу конкурентну позицію на ринку, але також середні або високі витрати та ризики.

Аналiз попиту на вашу продукцiю

На цьому етапi ви можете проаналiзувати рiвень та структуру попиту на вашу продукцiю на ринку, а також фактори, що його формують. Це допоможе вам визначити потенцiйних клiєнтiв, їх потреби, бажання, очiкування та поведiнку, а також прогнозувати обсяг продаж i доходiв. Для аналiзу попиту на вашу продукцiю ви можете використовувати такi методи:

 • Аналiз статистичних даних. Цей метод полягає у зборi та обробцi даних про обсяг i динамiку споживання вашої продукцii за певний перiод часу, а також про частку вашої продукцii на ринку. 
 • Аналiз ринкових дослiджень. Цей метод полягає у проведеннi опитувань, iнтерв’ю, фокус-груп, спостережень тощо серед потенцiйних або дiючих споживачiв вашої продукцii. 
 • Аналiз експертних оцiнок. Цей метод полягає у залученнi фахiвцiв, якi мають досвiд i знання про ринок рослинницької продукції, для висловлення своєї думки про рiвень i структуру попиту на вашу продукції, а також про фактори, що його впливають. 

Витрати та прибуток рослинницької продукції

Витрати та прибуток рослинницької продукції

Витрати та прибуток рослинницької продукції – це показники ефективності вашої діяльності, які визначають вашу фінансову результативність та конкурентоспроможність на ринку.

Витрати – це сума грошей, яку ви витрачаєте на виробництво та реалізацію вашої продукції. Прибуток – це сума грошей, яку ви отримуєте від продажу вашої продукції.

Для того, щоб обчислити витрати та прибуток вашої продукції, вам потрібно вести облік витрат та виходу вашої продукції, а також калькулювати собівартість та рентабельність вашої продукції. Витрати та прибуток рослинницької продукції складаються з таких елементів:

Читайте також:
Що потрібно для відкриття свого вишивального бізнесу?
Залучення IT-компаній в село: нові робочі місця та можливості для розвитку
Бізнес на вирощуванні горіхів

Облік витрат та виходу продукції

 Облік – це систематичне фіксування та обробка даних про витрати та виходу вашої продукції за певний період часу. Облік допомагає вам контролювати та оптимізувати ваші витрати, а також визначати ваші доходи. Для ведення обліку витрат та виходу продукції ви можете використовувати такі методи:

 • Облік за видами продукції. Цей метод полягає у розподілі витрат та виходу продукції за видами культур, які ви вирощуєте, наприклад за зерновими, олійними, овочевими тощо. Цей метод дозволяє вам порівнювати ефективність різних видів продукції та визначати найбільш прибуткові культури.
 • Облік за видами господарювання. Цей метод полягає у розподілі витрат та виходу продукції за видами господарювання, якими ви користуєтеся, наприклад за органічним, неорганічним, перехідним тощо. Дозволяє вам порівнювати ефективність різних видів господарювання та визначати найбільш оптимальні методи вирощування.
 • Облік за статтями витрат. Цей метод полягає у розподілі витрат за статтями, якими вони зумовлені, наприклад за насінням, добривами, паливом, електроенергією, заробітною платою тощо. Він дозволяє вам аналізувати структуру та динаміку витрат та шукати шляхи їх зниження.

Калькулювання собiвартостi та рентабельностi продукцiї

Калькулювання собiвартостi та рентабельностi продукцiї

Калькулювання – це процес обчислення собiвартостi та рентабельностi вашої продукцiї на основi даних про обсяг i цiну продажу продукцiї, а також про обсяг i структуру витрат на її виробництво. Калькулювання допомагає вам оцiнити прибуток або збиток вашої дiяльностi, а також порiвняти ефективнiсть рiзних видiв i сортiв продукцiї. Для калькулювання собiвартостi та рентабельностi продукцiї ви можете використовувати такi формули:

 • Собiвартiсть одиницi продукцiї – це сума всiх прямих i непрямих витрат на одиницю продукції. Собiвартiсть одиницi продукції можна обчислити за формулою:

  С=B/Q

  Де С – собiвартiсть одиницi продукції, В – загальна сума витрат на виробництво продукції, Q – загальний обсяг виходу продукції.
 • Рентабельнiсть продукції – це вiдношення прибутку до собiвартостi продукції, виражене у вiдсотках. Рентабельнiсть продукції можна обчислити за формулою:

  Р=П/С​×100%

  Де Р – рентабельнiсть продукції, П – прибуток вiд продажу продукції, С – собiвартiсть продукції.

Висновок

У цій статті ми розглянули основні аспекти планування рослинницької продукції: аналіз ринку, витрат та прибутку. Ми дізналися:

 1. як проводити аналіз ринку за допомогою статистичних даних, ринкових досліджень та експертних оцінок, як виділяти сегменти ринку за певними критеріями, як аналізувати конкурентів за сильними та слабкими сторонами, як аналізувати попит на вашу продукцію за рівнем та структурою.
 2. як вести облік витрат та виходу продукції за видами продукції, видами господарювання та статтями витрат, як калькулювати собівартість та рентабельність продукції за допомогою простих формул.
 3. приклади розрахунків для різних видів продукції (органічної, неорганічної, перехідної) та порівняли їх ефективність.
 4. Ми також звернули вашу увагу на важливість реклами для просування вашої продукції на ринку, а також порадили вам скористатися послугами професійної компанії [АВЕРС], яка займається зовнішньою та внутрішньою рекламою.

Ми сподіваємося, що ця стаття була корисною для вас і допоможе вам планувати свою рослинницьку продукцiю ефективно та прибутково. Ми докладаємо багато зусиль, щоб створювати такі статті для вас. Якщо ви хочете підтримати нас своїм донатом, то ви можете перейти за цим посиланням [Підтримати нас]. Ваша підтримка допоможе нам продовжувати нашу роботу і покращувати якість наших статей. Дякуємо вам за вашу щедрість і лояльність!

Категорія в: